Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo je vrcholným orgánem, který spravuje a řídí celé město, je volen přímo samotnými obyvateli

Počet členů zastupitelstva je dán počtem obyvatel k lednu příslušného roku a je vždy lichý, kvůli hlasování. Např. pro obci do 500 obyvatel je 5 až 15 členů zastupitelstva, pro Tachov je to konkrétně 21 členů.

K čemu je vlastně městské zastupitelstvo?

  • Spravuje všechny státní orgány obce
  • Volí starostu a členy městské rady
  • Odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce
  • Hospodaří s obecním majetkem
  • Hospodaří s rozpočtem obce
  • Rozhoduje o změnách v katastrálním území obce
  • Spolupracuje s okolními obcemi
  • Rozhoduje o samostatné působnosti obce - záležitosti v zájmu obce a občanů, pokud je nespravuje kraj
  • zřizování a rušení peněžních fondů, příspěvkových organizací, organizačních složek obce, právnických osob a veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení
  • Volí radu města - tvoří jí starosta, místostarosta a další radní, kteří jsou právě voleni zastupitelstvem. Počet členů rady je lichý (kvůli hlasování) a to minimálně 5 a maximálně 11 členů a nesmí přesahovat třetinu počtu členů zastupitelstva.

Kdo je člen zastupitelstva?

Občan České republiky, který dosáhl plnoletosti, je svéprávný a má trvalé bydliště v příslušné obci/městě. Může to být člen registrované politické strany či hnutí, nezávislého sdružení, nebo obyčejný občan, nespadající do žádné předchozí skupiny.

Jaké jsou povinnosti člena zastupitelstva?

Každý člen musí složit zákonem předepsaný slib, pokud odmítne zaniká jeho členství v zastupitelstvu. Zastupitel by měl být člověk ctnostný a morální, měl by vždy hájit zájmy občanů, kteří ho do funkce zvolili, ale i zájmy obce jako celku. Jeho chování a vystupování by nemělo být v rozporu s dobrými mravy tak, aby neohrozil vážnost své funkce.

Co všechno může zastupitelstvo a jeho členové?

Členové mohou předkládat zastupitelstvu a jeho členům a radě města návrhy k projednání a mohou o nich hlasovat, vznášet dotazy a připomínky.

Zastupitelstvo může vydávat obecně závazné vyhlášky a vyhlašovat referenda.

Zasedání zastupitelstva

Zastupitelstvo se schází na svolání starosty a to dle potřeby, ze zákona se však musí svolat minimálně 4x za rok, místo konání musí spadat do územního obvodu obce - což znamená, že se nesmí konat například v zahraničním luxusním resortu, kam by zastupitele mohl pozvat movitý občan ve snaze ovlivnit jejich rozhodnutí v jeho prospěch. Je povinností starosty svolat zasedání pokud jej o to požádá alespoň třetina členů zastupitelstva, nebo hejtman kraje. Zasedání se koná nejpozději do 21 dnů od podání žádosti, pokud se tak nestane, může jej svolat místostarosta či jiný člen zastupitelstva.

Obecní úřad vyvěsí alespoň 7 dní před konáním zasedání na úřední desce městského úřadu informace o místě a době připravovaného zasedání a jeho programu.

Zasedání zastupitelstva je vždy veřejné a otevřené pro všechny obyvatele, kteří mají zájem na dění v jejich městě. Právo na předkládání návrhů k projednání mají členové zastupitelstva, rada obce a případně další výbory zastupitelstva.

Zastupitelstvo města je usnášení schopné pokud je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů.

O každém zasedání zastupitelstva musí být, podle zákona o obcích, proveden zápis, který podepisují minimálně dvě osoby - starosta města nebo jeho místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis musí obsahovat počet přítomných členů zastupitelstva, schválený program, průběh zasedání, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Tento zápis je následně uložen na městském úřadě k nahlédnutí občanů.

Na zasedání zastupitelstva můžou být občané také informováni o činnostech orgánů města, dění ve městě atp.Tyto informace bývají ale zpravidla dostupné obvyklým způsobem, jako je úřední deska, webové stránky.

Bc. Lenka LAŠKOVÁ
Administrativní pracovnice (*14.12.1982)
Člen týmu
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.