Jak to bylo s Liškárnou

Místo dohadování na facebooku jsme připravili následující chronologický přehled. Pokud máte málo času, postačí si pro vysvětlení přečíst poslední dva odstavce.

Zastupitel Mgr. A. Zítek v několika facebookových skupinách nasdílel zavádějící informaci o tom, že zastupitelstvo města dne 31. ledna 2022 legalizovalo černou stavbu u bývalé Liškárny. Pan Mgr. Zítek, který se tohoto zasedání neúčastnil, tak po více jak dvou měsících vyčkávání napadl mimo jiné starostu z vlastního zastupitelského klubu Patriotů Tachova a místostarostu z komunistické strany, která je součástí jeho vlastní koalice.

V krátkosti lze říct, že na konci ledna 2022 zastupitelstvo učinilo pouze jeden z formálních kroků vedoucích k uvedení již postaveného areálu do souladu se zákonem. Jednalo se o krok, ke kterému se město zavázalo pod podmínkou splnění stanovených podmínek. Většina zastupitelstva složená ze zastupitelek a zastupitelů opozice i radniční koalice, na které nyní kolega Mgr. Zítek jmenovitě útočí, tak upřednostnila věcné a racionální hlasování, před populistickým házením klacků pod nohy někomu, kdo po úvodním přešlapu respektoval dohodu a splnil městem dříve stanovené podmínky.

Chronologický přehled

Kauza „Liškárna" odstartoval v roce 2014, kdy místní podnikatel p. Janeček odkoupil pozemky u tzv. Liškárny od původního majitele RNDr. Vobořila.

  1. Na ústní upozornění Městem Tachov dne 28. 5. 2014 odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Tachově (dále jen „OVÚP") provedl dne 30. 5. 2014 místní šetření, kde bylo zjištěno provádění staveb na p.p.č. 3473/1, 3479/2, 3479/1 a 3480/1. Na tuto skutečnost byly vlastníci pozemků (Město Tachov, RNDr. Zdeněk Vobořil) upozorněni dopisem OVÚP ze dne 2. 6. 2014. Pan Vobořil upozornil, že pozemky prodal společnosti JANNY TRANS.
  2. Opatřením ze dne 18. 6. 2014 oznámil OVÚP zahájení řízení o odstranění stavby a nařídil v této věci ústní jednání spojené s ohledáním místa na den 8. 7. 2014. Po provedeném místním šetření dne 8. 7. 2014 byla společnosti JANNY TRANS GmbH, Leuchtenberg zaslána výzva k bezodkladnému zastavení prací na stavbě 4 chat zasahujících do vodní plochy a stavební úřad oznámil zahájení řízení odstranění stavby a vyrozuměl (tuto povinnost stavební zákon stavebnímu úřadu ukládá), že vlastník stavby popřípadě stavebník má možnost podat ve lhůtě do 30 dnů od vyrozumění žádost o dodatečné povolení staveb. Zároveň věc prošetřila PČR a věc vrátila k dalšímu postupu na odbor životního prostředí.
  3. Společnost Janny Trans GmbH žádost o dodatečné povolení podala, na zařízení k údržbě a obsluze rybníků. Protože nebyla úplná, žadatel byl vyzván k doplnění a řízení o dodatečném povolení bylo přerušeno. Do současné doby (05/2016) žadatel již 2 x požádal o prodloužení lhůty k doplnění požadovaných dokladů a podkladů.
  4. Zahájené řízení o odstranění stavby bylo přerušeno do doby vyřešení předběžné otázky, tj. dodatečného povolení stavby – Zařízení k údržbě a opravě rybníků. Tato situace se opakovala i v roce 2016, kdy opět na základě zjištění další stavební činnosti nejprve úřad zahájil řízení o odstranění stavby s tím, že stavebník byl opět upozorněn na možnost podání dodatečného stavebního řízení, což učinil a řízení bylo opět přerušeno do doby podání požadovaných dokladů a podkladů.
  5. Město Tachov v březnu 2016 uvažovalo o žalobě na vyklizení pozemků a na základě jednání rady byly zpracovány znalecké posudky, které konstatovaly výši škody cca 2000 Kč. Právník zastupující Město Tachov na základě znaleckých posudků doporučil městu, aby se spíše místo zdlouhavého soudního sporu pokusilo dohodnout na odprodeji nepotřebných pozemků.

Na jednání rozšířené rady dne 1. 6. 2016 se zastupitelé předběžně usnesli, že žaloba nemá smysl, neboť by neúměrně zatěžovala městský rozpočet s nejistým výsledkem a dohodli se na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, která za splnění řady podmínek umožní budoucí odprodej pozemku. Smlouva je v registru smluv pod číslem 1578178. Podepsána byla v dubnu 2017. Důležitý fakt ovšem je, že tato smlouva nelegalizuje provedené stavby. Legalizaci staveb může provést pouze orgán státní správy - stavební úřad.

Z uvedeného vyplývá, že aktuálně projednávané body schvalovalo stávající zastupitelstvo v souladu s usneseními předchozího zastupitelstva. K aktuálním usnesením jsou k dispozici další vyjádření státních orgánů, zejména odboru životního prostředí krajského úřadu, které ve zkratce nemá proti uvedených stavbám námitek z hlediska vlivu na životní prostředí.

Mgr. Petr VRÁNA
Starosta města Tachov (*5.7.1970)
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.