Proč se zvýšení daně z nemovitostí v Tachově nepovedlo

V posledních týdnech Tachovem rezonuje téma zvýšení daně z nemovitých věcí, která u občanů vyvolala velkou míru nevole. Proč k tomuto navýšení vůbec došlo a ve kterých aspektech vedení města selhalo se pokusím rozebrat v následujícím článku.

Odkud bere město finanční prostředky

Zhruba 3/4 celkových příjmů obcí v ČR tvoří příjmy z daní včetně místních poplatků (odpady, vstupné, psi, ubytovací kapacity atd.). Dále jsou to pak příjmy z prodeje dlouhodobého majetku nebo půjčky (kapitálové příjmy) a další příjmy jako jsou dotace a transfery.

Největší položku daňových příjmů tvoří sdílené daně. Ty jsou stanoveny zákonem jako procentuální podíl na celostátně vybraných daních a jejich výše pro konkrétní obec se stanovuje zejména podle počtu jejích obyvatel. Žádná obec výši příjmů z těchto daní nemůže ovlivnit (např. DPH, daně z příjmu) a je tak závislá na státu a výkonu ekonomiky.

O to zajímavější jsou pro obce tzv. svěřené daně. Ty si totiž každá samospráva určuje sama (podle zákonných pravidel) a jejich výnos plyne v plné výši přímo do rozpočtu obce. Řeč je zejména o dani z nemovitých věcí.

Tlak na rozpočty měst a obcí

V kontextu posledních dvou pandemických let, kdy došlo k výraznému ekonomickému zpomalení, a tedy i nižšímu výběru sdílených daní, je jasné, že města přišla o značné finanční prostředky. Tento výpadek se projeví buď na straně nákladů (zastavení probíhajících projektů a omezení investic) nebo bude muset být kompenzován vyššími příjmy z ostatních zdrojů (půjčky, vyšší daně).

Aktuálně ekonomiku obcí, ale i běžných občanů negativně ovlivňuje vysoká míra inflace (v dubnu meziročně 14,2 %), vysoké úrokové sazby (dvoutýdenní PRIBOR 5,81 %) a celkový nedostatek všech zdrojů. Pokud tedy města nevyužila posledních 15 let nebývalé prosperity, aby ve velkém investovala a připravila si rezervy, dostanou se do velkých problémů.

Situace v Tachově

Město Tachov se rozhodlo řešit nastalou situaci celkem logicky navýšením příjmů formou zvýšení daně z nemovitých věcí. Dne 21. 6. 2021 tak byly schváleny dvě nové Obecně závazné vyhlášky č.5/2021 a č.6/2021, které byly bohužel ušity horkou jehlou bez hlubšího pochopení dopadů na občany.

A jak se později ukázalo, i bez jakékoliv koncepce samotných tvůrců.

Problém 1: Nepřiměřená výše daně zaměřená na podnikatele

V prvním případě (OZV č.5/2021) došlo ke zvýšení místního koeficientu ze 2 na 3, který zvyšuje vypočtenou daň všem o 50 % bez ohledu na druh nemovitosti.

Současně došlo ke zvýšení sazby daně (OZV č.6/2021) u budov typu J, K, L, M, N, O, S, T, U (obecně budovy pro podnikatelskou činnost) na maximální možnou výši 1,5.

V praxi to tedy znamená, že každému člověku, který v Tachově podniká „ve svém" vzrostla daň v porovnání s rokem 2021 v rozmezí 120–125 % v závislosti na míře zastavěné plochy.

Tímto způsobem město cílí na podnikatele, kterým se v důsledku ekonomiky i nejvíce zvyšují náklady na provoz, údržbu, mzdy nebo další investice. Přitom právě díky podnikům se často zvyšuje i kvalita života ve městě. Přirozenou reakcí podnikatele na takto výrazné zvýšení daně může být např. navýšení nájmu, pokud svoji nemovitost pronajímá nebo přímé zvýšení cen svých produktů a služeb.

Efektivně tak dochází k přenesení daňové zátěže, která se dotkne lidí, kteří žádnou nemovitost nemají.

Celá řada podnikatelů a firem také přispívá na veřejné akce pořádané městem a bylo by s podivem, pokud by v letošním roce svůj příspěvek zopakovali v obvyklé výši. V konečném důsledku na to tedy přímo nebo nepřímo doplatí všichni obyvatelé města.

Problém 2: Veřejnost nebyla dostatečně informována

Ačkoliv bylo navýšení daně schváleno již 21. 6. 2021, dozvěděla se o něm naprostá většina občanů až na konci dubna 2022 v momentě, kdy otevřela obálku z finančního úřadu nebo svoji datovou schránku.

Častou argumentací vedení města je, že nové vyhlášky jsou k dispozici dva týdny na úřední desce a informace o schválení vyhlášek se objevila dokonce v Tachovských listech. Bohužel jsme se nikde nedozvěděli, co vlastně změna vyhlášek reálně znamená a jaká bude výše nových daní.

Dlouhodobě upozorňujeme na to, že město se svými občany neumí komunikovat. I když se na veřejnost nějaká oficiální informace dostane, nikdo se v ní nevyzná, protože obsahuje celou řadu odkazů, paragrafů a čísel, kterým běžný občan nerozumí.

S trochou nadsázky by přitom stačilo jednoduše oznámit: „Milí občané, příští rok si připravte své prasátko. Budete platit dvakrát více na daních". Pokud by k tomu bylo podáno i vysvětlení a způsob, jakým budou vybrané peníze využity, byl by to u nás ve městě nebývalý pokrok. Některým z nás by se daně určitě platily s větší „radostí," kdybychom věděli, že naše peníze budou využity na výstavbu nové školky nebo opravu konkrétní silnice a nespadnou kamsi do černé díry.

Problém 3: Neznalost problému

Perličkou na závěr, která se váže k problému s komunikací je i to, že i samotní zastupitelé byli překvapeni, co že to vlastně v tom červnu schválili. K hlasování o změně vyhlášky byly totiž zastupitelům předloženy materiály s chybnými výpočty výše nové daně. Veřejnost, která byla přítomna dne 2. 5. 2022 na jednání zastupitelstva velmi rychle pochopila, že ani pan místostarosta, který by měl být odborníkem na řízení městských financí, nastalé situaci vůbec nerozumí a bohužel ani nevěnoval dostatek času jejímu nastudování.

Výsledkem bylo, že jsme se od členů vedení města během našeho dotazování nedozvěděli ani jak se daň z nemovitých věcí v Tachově počítá, ani kolik peněz nové daně do městského rozpočtu přinesou (viz Soubory ke stažení: Zápis z 28. veřejného zasedání Zastupitelstva města Tachova).

Ke cti vedení města může sloužit alespoň fakt, že si svoje pochybení na základě našeho tlaku uvědomilo a odstartovalo nová jednání na finančním úřadě o nové výši daně pro rok 2023. Výsledkem by mělo být narovnání daně z nemovitých věcí na stejnou úroveň pro všechny. Zachován by tak měl být zvýšený místní koeficient 3 při současném snížení sazby daně na 1 u nemovitostí určených k podnikání.

Aby k tomu ale došlo už od příštího roku, musí novou vyhlášku schválit ještě současné zastupitelstvo. Času nám tedy moc nezbývá, ale blížící se volby jistě dodají potřebnou motivaci k tomu vše stihnout. Peníze, které se kvůli nekompetentnosti vedení vybraly v letošním roce, nám už ale nikdo nevrátí.

Ing. Vít ROŽMBERSKÝ, M.A.
Radní města Tachov (*27. 7. 1990)
Podnikatel, Tachovské SPV s.r.o.
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.