Poplatky za popelnice

Odpady jsou nedílnou součástí života ve městě a je naší zodpovědností likvidovat je pokud možno ekologicky

Poplatek v současné výši je stanoven na 750 Kč ročně na jednoho občana s možností placení ve dvou splátkách. Tato výše přesto nepokrývá veškeré náklady spojené s likvidací odpadu. Město tedy dotuje svoz a likvidaci odpadu ze svého rozpočtu. Maximální možná částka dle zákona je v současné době 1000 Kč na osobu. Ovšem do roku 2024 mohou výrazně vzrůst poplatky dle vládních návrhů až na 2000 Kč na osobu.

Odpady ve zkratce

  • Celkové náklady na svoz a likvidaci odpadu: cca 15 miliónů Kč
  • Roční výběr poplatku: cca 8,7 miliónu Kč
  • Roční příjem z tříděného odpadu: cca 2 milióny Kč
  • Doplatek města: cca 4 milióny Kč

Detailní informace je možné dohledat na stránkách města v odkazu na rozpočty jednotlivých let.

Může si město dovolit zrušit poplatky za popelnice?

Jak vidno z výše uvedených čísel, i přes výběr poplatku město neustále dotuje svoz a likvidaci odpadu. Proto by zrušení poplatku přineslo další zátěž pro rozpočet a oněch přibližně 9 milionů Kč bude muset najít někde jinde. Bude je muset škrtnout z investic, což představuje například kompletní rekonstrukci jedné ulice, nebo omezit příspěvky školám, mateřským školám, na sport nebo kulturu případně polikliniku.

Zrušení poplatku zatíží městský rozpočet

Je pravda, že dluh na neuhrazených poplatcích se za minulých asi 10 let dostal na částku přes 4 miliony korun. Počet dlužníků se ovšem daří snižovat a při větším důrazu na vymáhání se podaří snížit i dluh. Zrušením poplatku město zbytečně zatíží rozpočet.

Proč mám platit 750 Kč, když vyprodukuji méně odpadu než jiní?

Paušální výběr poplatku může být samozřejmě nespravedlivý vůči někomu, kdo se snaží produkovat co nejméně odpadu a poctivě třídit. Nicméně zavedení plateb podle množství vyprodukovaného odpadu velmi často vede ke vzniku černých skládek. Lepší, než spoléhat se na to, že se lidé budou chovat slušně ke svému okolí a životnímu prostředí, je vymyslet systém ekonomických pobídek. Vhodnější je určitě systém motivace občanů k co nejvyšší míře třídění, čím více odpadu vytřídíme, tím větší příjem z tříděného odpadu půjde do rozpočtu. A to znamená snížení nákladů na likvidaci komunálního odpadu.

Musíme třídit více

Sdružení Volím Tachov jednoznačně podporuje co největší míru třídění odpadu. Kromě běžných kontejnerů na papír, plasty a textil chceme další kontejnery na bioodpad, více kontejnerů na kovový odpad a elektroodpad a také zavedení kontejnerů na oleje. Samozřejmě podporujeme modernizaci a rozšíření sběrného dvora, který bude nadále sloužit občanům města bezplatně, a pokračovat budeme v mobilních svozech. Dalším důležitým projektem je vybudování kompostárny, která by městu umožnila další snížení nákladů na likvidaci zelené hmoty a umožnila využití kompostovaného materiálu.

Město si nemůže prodejem tříděného odpadu vydělat na svoz směsného a zrušit poplatek

Město inkasuje za tříděný odpad ročně cca 2 miliony korun, tato částka zdaleka nestačí na pokrytí zhruba 15 milionů potřebných na kompletní likvidaci odpadů. Rozhodně je třeba vést občany k co největší možné míře třídění.

Vyplatilo by se mít vlastní skládku odpadů?

Vzhledem k tomu, že skládkovné v souladu s evropskou legislativou od roku 2024 výrazně podraží, zřejmě až čtyřnásobně oproti dnešnímu stavu, je určitě jediná správná cesta co nejvíce odpadu vytřídit. Z odpadů by se měly stát spíše zdroje surovin pro další použití.

Mgr. Petr VRÁNA
Starosta města Tachov (*5.7.1970)
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.