Ustavující zasedání zastupitelstva

Slavnostní zasedání zastupitelstva a hlasování o vedení města

Při ustavujícím zasedání zastupitelstva jde především o složení slibu všech zastupitelů a volení vedení města. Přestože jsme tušili, jak to asi celé dopadne, připravili jsme se a podávali jsme protinávrhy a protiargumenty, jak se od opozice sluší.

Slib složilo všech 20 přítomných zastupitelů. Slib skládali panu Ladislavu Macákovi jako nejstaršímu členu zastupitelstva. Slib nesložil pouze Pavel Sklenář, který se z pracovních důvodů omluvil.

Počet místostarostů

Většinová koalice (Patrioti Tachova, ANO a KSČM) navrhli jednoho uvolněného a jednoho neuvolněného místostarostu.

S tím jsme nesouhlasili a proto vystoupil Petr Vrána s protinávrhem, aby byli oba starostové uvolnění. Do pracovní náplně druhého místostarosty spadá školství, zdravotnictví, sociální věci, sport a kultura. Záběr je to široký a proto by měla být funkce druhého místostarosty vykonávána na plný úvazek.

Náš protinávrh byl zamítnut.

Tajná nebo veřejná volba

Jan Straka z ČSSD následně navrhnul pro volbu starostů a místostarostů využít tajné volby, která dle jeho slov nejlépe odráží podstatu demokratického hlasování a způsob jakým jsou voleni zastupitelé občany Tachova. Jeho návrh jsme podpořili, ale byl Většinovou koalicí zamítnut.

Volba starosty

Na post starosty byl většinovou koalicí navržen a zvolen Ladislav Macák. Sdružení Volím Tachov ani ČSSD nepostavili protikandidáta.

Volba místostarostů

Na prvního místostarostou byl většinovou koalicí navržen Josef Horáček.

Podali jsme jako protinávrh na tento post Petra Vránu, který byl v roli prvního místostarosty i minulé volební období. Zdeněk Brachtel, který Petra Vránu navrhnul argumentoval dvěma důvody:

  1. Petr Vrána již funkci místostarosty vykonával, má pro ni veškeré potřebné vzdělání a je aktuálně nejkopetentnější osobou, která je schopná pracovat na rozpočtu města.
  2. Josef Horáček se nedostal do zastupitelstva volbou občanů, ale protože mu dva jeho kolegové post přenechali, tím se dostane na post místostarosty někdo, komu naši spoluobčané ani nedali důvěru. Pan Horáček skončil až na 58. místě ze 112 kandidátů.

Protinávrh byl podpořen pouze hlasy Volím TC a ČSSD, tudíž byl přijat návrh většinové koalice a statutárním místostarostou byl zvolen Josef Horáček.

Na post neuvolněného 2. místostarosty byl většinovou koalicí navržen Zdeněk Hnát a byl jimi také zvolen. ČSSD navrhovala na post místostarosty svého kandidáta Jana Straku, který už má také s funkcí místostarosty zkušenosti a není ředitelem žádné jiné městské příspěvkové organizace.

Volba rady města

Na návrh většinové koalice byly jako další členové rady navrženi: Petra Braunová, Jaroslav Dvořák, František Meinl, a Iveta Sochorová. Jako protinávrh z ČSSD zaznělo navržení Jana Straky do rady města s poukázáním na jeho dosavadní činnost v radě. Protinávrh byl podpořen jen hlasy Volím Tachov a ČSSD a tak byl přijat návrh většinové koalice.

Finanční a kontrolní výbor

Zastupitelstvo se jednohlasně shodlo na vzniku finančního a kontrolního výboru.

Na post předsedy finančního výboru navrhla většinová koalice Václava Svobodu.

Náš protinávrh - Michaela Dvořáková - neprošel, přestože byl podpořen jak naším sdružením tak ČSSD.

Na post předsedy kontrolního výboru jsme navrhli Petra Vránu, který byl také všemi zastupiteli zvolen.

Finanční odměny

V dalším bodě byla většinovou koalicí navržena odměna pro neuvolněného místostarostu ve výši 50 % běžné měsíční odměny (dle zákona je možné se pohybovat 30 – 60 %). Při tomto bodě nebyl vysloven ani dotaz, zda existuje protinávrh a tedy návrh na 50% procent byl většinovou koalicí přijat, aniž by došlo k diskuzi k návrhu.

Pro ostatní členy zastupitelstva byly schváleny odměny v současné výši.

Ostatní body

O možnost oddávání přišla dosavadní oddávající Božena Vaňková z ČSSD a její funkci převzala Iveta Sochorová, kterou zvolila většinová koalice. Mimo starosty a místostarostů bude oddávat také Jan Straka z ČSSD, který byl zvolen do této funkce většinou zastupitelů.

Zastupitelstvo dále jednohlasně schválilo vyplacení odměny za nevyčerpanou dovolenou bývalému starostovi Jiřímu Stručkovi.

Rozšířené jednání rady ve věci přípravy rozpočtu na rok 2019 bylo stanoveno na 28. listopadu 2018 od 17.00, 2. jednání zastupitelstva města bylo stanoveno na 19. prosince 2018 od 18.00.

Pochybení ve vedení zasedání zastupitelstva

Z našeho pohledu došlo k nedodržení jednacího řádu tachovského zastupitelstva, potažmo k porušení zákona o obcích, konkrétně § 95 odst. 1). Dle metodiky ministerstva vnitra je výsledek hlasování definován takto (citace z metodiky): "výsledek hlasování je dle § 95 odst. 1 zákona o obcích nezbytný k posouzení platnosti usnesení zastupitelstva obce, rozhodnutí nebo volbě dle § 87 zákona o obcích. Výsledek hlasování, tj. uvedení počtu členů zastupitelstva obce, kteří hlasovali pro návrh usnesení, kteří hlasovali proti návrhu usnesení, kteří se zdrželi hlasování, příp. kteří nehlasovali, se v zápisu také musí zaznamenat vždy ke každému projednávanému jednotlivému bodu schváleného programu zasedání zastupitelstva obce (samozřejmě pokud je k příslušnému bodu programu navrhováno přijetí usnesení)."

K situaci došlo, protože starosta města nechával hlasovat pouze pro návrh a když jeho návrh měl podporu dostatečného počtu zastupitelů, už se dalším názorům nevěnoval. Celý podnět jsme předali k vyjádření ověřovateli zápisu a tajemníkovi města.

Těšíme se na vás na dalším zasedání zastupitelstva 19. prosince od 18.00 v kinosále areálu Mže.

Mgr. Iva ZEZULOVÁ
Zastupitelka města Tachov (*23.11.1966)
Klinický psycholog
Více informací
MOJE MĚSTO MI NENÍ LHOSTEJNÉ, VOLÍM TACHOV
Taky vám není jedno, co se v našem městě děje a chcete, aby byl váš názor slyšet? Napište nám svoje náměty a postřehy. Všechny si přečteme a případně dáme rovnou podnět k řešení.